terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Antón Zapata García 2

O herbedeiro de Lourido

[...]
Qué lediza miral-o,
pra os meus ollos de neno mariñeiro,
cando iba, pol-o outón, leval-a moaxe,
non ben cantaba o galo
da casa no poleiro!:
un ferrado de millo,
a pê, dendes de Laxe,
tripando no morrillo
da branca carretera, ou pol-a praia
onde o Ártabro salaia,
ou pol-o mal camiño, costa arriba,
de croios pren e hirtada pedra viva...
[...]

Antón Zapata García

(Antón Zapata García nasceu no dia 26 de Fevereiro de 1886. Morreu em 1953.)

Sem comentários:

Publicar um comentário