quinta-feira, 25 de outubro de 2018

Manuel Lago González 4

O tesouro de Santa María

[...]
Velei veñen pol-as ruas,
formados os escuadrós
ca xente que D.ª Urraca
por eses mundos levou
a loitar contra seu home,
por ver quen manda dos dous;
velei veñen e tran fame, 
que nos lles deron ración.

Donde os leva D.ª Urraca?
pra que os truxo a pé de nos?
Aique muller sin xuicio!
que reina! que tarollóu!
Doña Urraca, doña Urraca
vállate Dios.
[...]

Manuel Lago González 

(Manuel Lago González nasceu no dia 25 de Outubro de 1865. Morreu em 1925.)

Sem comentários:

Publicar um comentário